Dla naszego Klienta, firmy produkcyjnej z branży spożywczej poszukujemy Kandydatki/Kandydata na stanowisko:Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością

Miejsce pracy: Bełchatów

Zadania
 • Nadzorowanie dokumentacji systemu zarządzania jakością
 • Nadzorowanie i ocena przebiegu procesów
 • Nadzór nad audytami wewnętrznymi
 • Organizacja zespołu auditorów i koordynowanie działań związanych z prowadzeniem auditów wewnętrznych
 • Nadzór nad działaniami korygującymi i oceną ryzyka, i szans
 • Współpraca z jednostkami zewnętrznymi w zakresie certyfikacji ustanowionego systemu zarządzania jakością oraz pozostałych certyfikacji
 • Organizacja audytu z jednostek certyfikujących oraz klientów
 • Szkolenia pracowników
 • Organizacja przeglądu zarządzania
 • Przedstawianie najwyższemu kierownictwu sprawozdań dotyczących funkcjonowania systemu zarządzania jakością i wszelkich potrzeb związanych z doskonaleniem
 • Kontakt z organami nadzoru
 • Reprezentowanie organizacji wobec klientów oraz innych zainteresowanych stron
Wymagania
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe
 • Co najmniej 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Dobra znajomość filozofii zarządzania jakością oraz wymagań norm bezpieczeństwa żywności
 • Umiejętność interpretacji norm i przepisów prawnych
 • Uprawnienia audytora wewnętrznego
 • Umiejętność audytowania procesów
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Otwartość i gotowość na zmiany i doskonalenie
 • Wysoka komunikatywność
Oferta
 • Praca w oparciu o umowę o pracę
 • Dobre warunki zatrudnienia
 • Odpowiednie narzędzia pracy
 • Duża samodzielność działania
 • Przyjazna atmosfera pracy
Przesyłając do Hrsolo swoją aplikację wyrażają Państwo na zgodę na przetwarzanie przez Hrsolo zawartych w niej danych osobowych, w celu udziału w bieżącym procesie rekrutacyjnym.

Prosimy o zamieszczenie klauzul w przesyłanych dokumentach:

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez HRSOLO z siedzibą w Starych Skoszewach moich danych osobowych zawartych w CV i innych dokumentach rekrutacyjnych, w celu udziału w bieżącym procesie rekrutacyjnym i selekcji pracowników. Administratorem danych osobowych jest HRSOLO z siedzibą w Starych Skoszewach 22b. Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak również faktu, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę odwołać przesyłając informację o wycofaniu zgody na adres: hrsolo@hrsolo.pl Jestem świadomy/a, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji. W przypadku braku zgody, zgłoszenie rekrutacyjne nie zostanie uwzględnione w procesie rekrutacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Informacja RODO dla uczestnika postępowania rekrutacyjnego.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HRSOLO Doradztwo Personalne Rekrutacje 92-701 Łódź-35,Stare Skoszewy 22 B
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w HRSOLO jest pełnomocnik ds. RODO, kontakt: hrsolo@hrsolo.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem rekrutacyjnym;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, dla których realizowane jest postępowanie i którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
 5. Pani/Pana dane osobowe w HRSOLO będą przechowywane przez okres realizacji postępowania, nie dłużej niż do 30.04.2021;
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest warunkiem Pani/Pana uczestnictwa w dobrowolnym procesie rekrutacji (Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność udziału w rekrutacji)
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. posiada Pani/Pan:
 9. - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych  z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 10. nie przysługuje Pani/Panu:
 11. - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Podobne oferty

inzynier-jakosci oferta pracy

Bezgluten Sp. z o.o.

małopolskie / Posądza

2021-01-19

Pełnomocnik ds. jakości

Koordynacja zadań zespołu Nadzór, aktualizacja i dostosowywanie dokumentacji SZJ do aktualnych wymagań prawnych oraz systemów HACCP, IFS, BRC Współpraca...

Szczegóły